Kategórie

Ochrana osobných údajov

www.japonskenoze.sk

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 357 233 43, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1465/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana Vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli japonskenoze.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.japonskenoze.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a spôsob platby. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na Váš e-mail bude zaslané potvrdenie objednávky a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci) alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási linkom, e-mailom alebo vo svojom konte.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

2.3 Nákup je možné zrealizovať aj v showroome prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže spracovávať OÚ  získané pomocou kamerového záznamu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Tieto oprávnené záujmy prevádzkovateľa môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi.

Nakoľko medzi prevádzkovateľom a kupujúcim existuje oprávnený záujem a to napríklad vtedy, keď medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom existuje relevantný a primeraný vzťah, napríklad keď dotknutá osoba je voči prevádzkovateľovi v postavení kupujúceho alebo návštevníka (budúceho kupujúceho) a pod.

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebných na účely ochrany majetku, ochrany zdravia zamestnancov prevádzkovateľa tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného prevádzkovateľa údajov.

3. REGISTRÁCIA

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.japonskenoze.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako aj nastavenie zasielania newslettra. Prosíme, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke www.japonskenoze.sk súhlasíte, že OÚ vo Vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie vášho nákupného správania sa, to znamená , aké produkty ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že Vaše používateľské správanie na stránke www.japonskenoze.sk bude priradené Vášmu zákazníckemu kontu, aby sme Vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na www.japonskenoze.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

4. TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

Tretie strany:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (IČO 35 843 198) - Zasielateľská zmluva a Zmluva o spracovávaní OÚ

vibration s.r.o. (IČO 46 409 157) - Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb, Licenčná zmluva a Zmluva o spracovávaní OÚ

V prípade účelu uvedeného v bode 2.3 môžu byť poskytnuté OÚ vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a v trestných činoch príslušníkom Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcich objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný údaj týka.

5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

6. PREDPOKLADANÉ LEHOTY NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1. na základe osobitného zákona (napr. o účtovníctve). V prípade uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov v zmysle par. 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ vykoná výmaz OÚ po uplatnení práva v lehote do 1 mesiaca po uplatnení tohto práva.

OÚ podľa ods. 2.3 sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia OÚ získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovou činnosťou systému.

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou systému v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ za účelom poskytovania služby Newsletter (informácie o novinkách a akciách) využíva elektronickú službu MAILCHIMP prevádzkovanú  spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA (ktorý pristúpil k Štítu na ochranu OÚ medzi EÚ a USA - "Privacy Shield" len v rozsahu e-mailovej adresy).

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre Vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame systém Google Adwords.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

9. IP ADRESA

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.japonskenoze.sk, prístup k Vášmu kontu máte iba Vy, preto dbajte, aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel,
 •  súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ  a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ, týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Súhlas môžete odvolať preklikom alebo elektronickou poštou.

 • Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom, akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva.

 • Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

12. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfon alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

12.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.japonskenoze.sk  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.japonskenoze.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.japonskenoze.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.japonskenoze.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v sekcii "pomoc" každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartfon, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete, kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Web www.japonskenoze.sk využíva tieto druhy cookies uvedené v tabuľke.


vydavateľ názov trvanlivosť funkcionalita
vibration eu-cookies 10 rokov Essential
vibration lastFilterTab 6 hodín Essential
vibration order_35 30 dni Essential
vibration showCart max 1 hodina, premaže sa pri ďalšom načítaní stránky Essential
vibration resetFilter max 1 hodina, premaže sa pri ďalsom načítaní stránky Essential
vibration no_gift do konca session, kým sa nezatvorí prehliadač Essential
vibration dialog_35 do konca session, kým sa nezatvorí prehliadač Essential
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Facebook persistent Tracking, Konverzný
Google Analytics _ga persistent Analytical, Tracking
cid 6 mesiacov Analytical, Tracking
utmv persistent Analytical, Tracking
utmz 6 mesiacov Analytical, Tracking
utma persistent Analytical, Tracking
utmb persistent Analytical, Tracking
utmc session Analytical, Tracking
Heuréka persistent Tracking, Konverzný

13. MÁTE OTÁZKY ?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Technopol International, a.s.

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 357 233 43

Kontaktné údaje:

e – mail:japonskenoze@technopol.sk

Kontakt: 0903 761 001, 0903 214 263

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

______________________________________________________________________________

oficiálny distribútor pre SR
oficiálny distribútor pre SR
osobný odber v Bratislave
osobný odber v Bratislave
zľavy pre verných zákazníkov
zľavy pre verných zákazníkov
doprava a platba
doprava a platba
viaceré možnosti platieb
viaceré možnosti platieb
Naši partneri

© Japonské nože 2020, eshop na mieru vytvorilo vibration.sk

Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava 852 50, 0903761001, japonskenoze@technopol.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info